Modificacions en el membres del tribunal qualificador de les proves selectives del procés selectiu procediment extraordinari per a cobrir quatre places de Policia Local

05-Desembre-2018