Pagament d'imposts

L'Ajuntament de Valldemossa us ofereix la possibilitat de pagar els imposts i les taxes a través d'Internet. Aquest servei es troba disponible per a:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems (immobles i comerços)
  • Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu (immobles i comerços)

Source URL: https://ajvalldemossa.net/node/1679