53. ORDENANÇA PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/53-ordenanca-preu-public-prestacio-servei-teleassistencia