52. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS CENTRE DE DIA DE VALLDEMOSSA


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/52-ordenanca-reguladora-de-la-taxa-la-prestacio-de-serveis-dels