48. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE RESPIR PER A FAMILIARS CUIDADORS


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/48-ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public-del-servei-de-respir