24. ORDENANÇA PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/24-ordenanca-preu-public-prestacio-servei-de-televisio-cable