25. ORDENANÇA FISCAL TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I ALTRES


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/25-ordenanca-fiscal-taxa-serveis-especials-de-vigilancia