21. ORDENANÇA TAXA UTILITZACIÓ SERVEIS ESPECIALS RETIRADA VEHICLES

I OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS I CU

Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/21-ordenanca-taxa-utilitzacio-serveis-especials-retirada-vehicles