15. ORDENANÇA TAXA UTILITZACIÓ SALA MAGNA PER CERIMÒNIES DE CASAMENT


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/15-ordenanca-taxa-utilitzacio-sala-magna-cerimonies-de-casament