13. ORDENANÇA FISCAL TAXA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/13-ordenanca-fiscal-taxa-recollida-transport-i-tractament-dels