10. ORDENANÇA FISCAL TAXA ATORGAMENT DRETS FUNERARIS EN AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI MUNICPAL


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/10-ordenanca-fiscal-taxa-atorgament-drets-funeraris-en-ampliacio-del