06. ORDENANÇA TAXA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/06-ordenanca-taxa-tramitacio-llicencies-urbanistiques