05. ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/05-ordenanca-fiscal-impost-sobre-construccions-installacions-i-obres