Mercats

MERCATS AL MUNICIPI DE VALLDEMOSSA

(BOIB, núm. 69 del 10 de maig de 2011)

Peticions noves autoritzacions s´han de presentar: 1 al 15 desembre i de l'1 al 15 de juny.

Podran exercir la venda ambulant les persones físiques o jurídiques. En cap cas, podran exercir-la les cooperatives o agrupacions de comerciants. Per exercir la venda ambulant s’haurà de reunir els requisits següents:

1. Estar d’alta i al corrent de pagament de l’Impost d’activitats econòmiques, a l’epígraf o epígrafs corresponents.

2. Estar d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui.

3. Complir tot el que estableixen en les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin a la venda.

4. Acreditar, si es tracta de persones comerciants estrangers, els permisos de residència i de treball autònom, o propi, o acreditar tot el que ordeni la normativa específica vigent.

5. Tenir la llicència municipal o l’autorització per a la venda no sedentària en el lloc designat. Aquesta llicència o autorització s’exhibirà de manera visible i permanent a les parades de venda.

6. Posseir el carnet per manipular aliments per a la venda dels productes que ho precisin, Aixa com manen les disposicions vigents i efectuar el transport de productes destinats a l’alimentació.

7. Declarar, per part de la persona que fa la sol·licitud, que assumeix la responsabilitat civil que demana l’activitat, mitjançant la subscripció d’una pòlissa d’assegurança o altres mitjans.

8. El carnet per manipular aliments, si escau.

9. Presentar la corresponent sol•licitud mitjançant l’imprès que facilita l’Ajuntament, en la qual constarà el nom de la persona o persones sol·licitants, el DNI/NIF, els telèfons de contacte, l’adreça per a possibles notificacions. A més, s’adjuntaran dues fotografies de carnet.

10. Longitud i amplària de la part de la via pública que es pretén ocupar i que no podrà superar les mesures contemplades més amunt.

11. Dia de la setmana per al qual es formula la sol·licitud, tipus d’article o mercaderia que es pretén comercialitzar

Horari de muntatge: a partir de les 6:30 h del dematí fins les 8:30 h del dematí.

Horari de mercat: Diumenges de 9h a 14.30h al Pàrking 2 de Valldemossa.

Omplir el model de declaració responsable i demanar quants de m2 necessitau i exposau el tipus de mercaderia que vengueu.

Sempre haureu d´aportar la tota documentación de nou per sol.licitar la renovación del mercat.


Source URL: https://ajvalldemossa.net/mercats