EXPEDIENT 600/2021. DENÚNCIA AGENTS DE MEDI AMBIENT AL NUCLI URBÀ DE S'ESTACA

En data 19/07/2021 el Ple acorda donar publicitat entre d'altres el següent punt:

"Instar i requerir als veïns del nucli urbà de S'Estaca que aturin de manera immediata qualsevol tipus d'abocament d'aigües residuals. De tal manera que, de manera transitòria i fins que el pugui posar en marxa el corresponent sistema de recollida i tractament d'aigües residuals (aigües grises i negres), els propietaris i habitants dels immobles de S'Estaca hauran de dur a terme la recollida i retirada d'aquestes aigües de S'Estaca, fent-se càrrec d'aquestes, per poder-les abocar a llocs adients (a una xarxa de clavegueram de manera responsable)."

El que se comunica per ordenar general coneixement i a fi de que s'adoptin les mesures de manera immediata.


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/tramits-i-documents/expedient-6002021-denuncia-agents-de-medi-ambient-al-nucli