Sol·licituds per participar com a angelets, dames, Hereva i Beateta a les festes de la Beata del 2024

31-Gener-2024

Termini d'inscripció: Les sol·licituds poden presentar-se únicament fins al 31 de març.

Poden optar a les places d'Angelets els nins i les nines que compleixin quatre anys durant l'any de la seva participació i que figurin registrats com a nascuts a Valldemossa o empadronats a Valldemossa. Nascuts el 2020. 

Poden optar a la Representació de la Beateta les nines registrades com a nascudes a Valldemossa, que compleixin set anys durant l'any de la sol·licitud (2017) i que figurin empadronades amb una antiguitat mínima de cinc anys; o, si fos inferior, que almanco es trobessin empadronades en el moment del sorteig, sempre que en aquest segon supòsit, com a mínim un dels progenitors (el seu pare o mare), també figurin registrats com a nascuts a Valldemossa.

Poden optar a Representar l'Hereva Major i Dama d'honor, les nines registrades com a nascudes a Valldemossa, i empadronades a Valldemossa, que compleixin tretze anys durant l'any de la sol·licitud. Nascudes el 2011.