El Servei de Joventut posa en marxa la concessió d'ajudes econòmiques de 1.200 euros per afavorir el procés d’emancipació de les persones joves de Mallorca

24-Febrer-2023

Requisits:

-Tenir entre 16 i 34 anys (ambdós inclosos). -Estar emancipats o emancipades de la llar familiar i/o originària.

-Tenir residència legal i estar empadronat en un municipi de Mallorca, amb una antiguitat mínima d’un any.

-Haver tengut, durant l'exercici fiscal 2021 uns ingressos bruts anuals, sense descomptar despeses ni retencions, que no poden superar els 25.200€.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de febrer al 24 de març de 2023

Procés de sol·licitud:

- Disposar de certificat digital o DNI electrònic.

- Formalitzar la sol·licitud: Omplir el formulari, declaració responsable i dades bancàries de la persona interessada i adjuntar la documentació.

Per més informació i tràmits de la sol·licitud us podeu dirigir al següent enllaç.